พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ

เปลี่ยนระบบการเรียนรู้ ระบบการบริหารจัดการและปัจจัยทางการศึกษา

จัดการเรียนการสอนด้วยทักษะกระบวนการคิด วิทยาการและเทคโนโลยี

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

ด้านผู้เรียน

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น

รวมถึงภาษาสัญลักษณ์และภาษาดิจิทัล (Digital Literacy)  มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์    สามารถคิดค้น ออกแบบ พัฒนาชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีความเป็นผู้นำ  มีวินัยในตนเอง  มีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซี่ยน และประชาคมโลก

ด้านครู

ครูพัฒนาความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพครูยุคใหม่

ด้านบริหารจัดการ

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class Based

Curriculum  and Instruction) โดยจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและเพื่อการเรียนรู้สาระสากล จัดให้มีการเรียนรู้เรื่องภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน (Place-Based Learning) ให้เชื่อมประสานกับการศึกษา ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนว ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและคุ้มค่า ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน เป็นเครือข่ายร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา