การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.99 KB
แผ่นพับการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 624.63 KB
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานการสมัคร ม.1 และ ม.4
  1. บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน
  2. ปพ.1/ปพ.7(ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนของนักเรียน 1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ)
  3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมสำเนาของนักเรียน/บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ(เฉพาะ ม.1)
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เฉพาะ ม.4)
  5. ใบแสดงผลการสอบ O-NET (เฉพาะนักเรียนทีสมัครห้องเรียนทั่วไป)