ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 667
ปกครอง
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน62 Word Document ขนาดไฟล์ 111.9 KB 505
แบบบันทึกประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 172.32 KB 747
อบรบการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน
โปรแกรมเพิ่มเติมการอบรมการใช้งานสร้างเว็บไซต์ แปลงไฟล์เป็น PDF 982
คู่มือการอบรม 561
โปรแกรมเพิ่มเติมการอบรมการใช้งานสร้างเว็บไซต์ ปรับขนาดรูปภาพ Fotosizer 558