ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 215
ปกครอง
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน62 Word Document ขนาดไฟล์ 111.9 KB 24
แบบบันทึกประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 172.32 KB 37
อบรบการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียน
โปรแกรมเพิ่มเติมการอบรมการใช้งานสร้างเว็บไซต์ แปลงไฟล์เป็น PDF 163
คู่มือการอบรม 150
โปรแกรมเพิ่มเติมการอบรมการใช้งานสร้างเว็บไซต์ ปรับขนาดรูปภาพ Fotosizer 141