คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 246/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 46) 24 พ.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 193/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่ง ครู (อ่าน 241) 21 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 186 /2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 527) 20 มี.ค. 66
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 380) 08 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 136 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ (อ่าน 299) 02 มี.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 57/๒๕๖6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำหอพักหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) (อ่าน 359) 31 ม.ค. 66
คำสั่งที่ 47/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (เพชรอินทนิล) ครั้งที่ 6 ปี'66 (อ่าน 469) 19 ม.ค. 66
18/2566 คำสั่งแต่งตั้งการอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 481) 16 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 19/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE และของดีเมืองสุโขทัย (โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองสุโขทัย) ประจำปี 2566 (อ่าน 486) 13 ม.ค. 66
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 10 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 304) 10 ม.ค. 66
ค่ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 565 / 25๖5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศัก (อ่าน 307) 27 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 567 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 324) 27 ธ.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ TOEIC ประจำศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 347) 07 ธ.ค. 65
คำสั่ง เรื่องเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 536) 02 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 523 /2565 เรื่อง วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 288) 01 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 505 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 341) 22 พ.ย. 65
492/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.3 (อ่าน 288) 22 พ.ย. 65
493/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 723) 22 พ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 474/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 290) 16 พ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 374/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 666) 01 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๔๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 1139) 27 ต.ค. 65
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 256๕ (อ่าน 487) 21 ต.ค. 65
คำสั่งที่ 423/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256๕ (อ่าน 565) 12 ต.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 403 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 608) 30 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 390/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) (อ่าน 533) 21 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 398/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) (อ่าน 486) 21 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 360/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ปี'65 (อ่าน 556) 14 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 363/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 483) 14 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 358/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี'65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 1613) 06 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 295/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 460) 16 ส.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 2๘๖/๒๕6๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 256๕ (อ่าน 534) 11 ส.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 285 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 (อ่าน 449) 10 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 261/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 (อ่าน 742) 27 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 243/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภ (อ่าน 530) 26 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 264/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 745) 20 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 265/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4568) 20 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 228/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1345) 07 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 235/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 1361) 06 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 220 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 458) 05 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 223 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 535) 24 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 216/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปิดโครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะดนตรีสากลวงโยธวาทิต โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง” (อ่าน 572) 22 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 215/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 379) 21 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 213/2565 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 5 ปี'65 (อ่าน 470) 20 มิ.ย. 65
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 (อ่าน 400) 15 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 207/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 ภาคเหนือ (อ่าน 2853) 15 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 195/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 664) 09 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 193/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) (อ่าน 407) 08 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 192/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ (อ่าน 681) 06 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 179/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษ (อ่าน 1888) 31 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 181/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้วยแอพพลิเคชั่นแพตเล็ต Padlet (อ่าน 497) 26 พ.ค. 65