นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายร่มทรัพย์ ศรีธนะ
พละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวศศิธร นาคสิงห์
คณิตศาสตร์

นายกิติศักดิ์ ทวิชาชาติ
คอมพิวเตอร์

นางสาวพฤกษา วาตาดา
เคมี

นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณชื่น
ชีววิทยา

นางสาวศิริพร สังกรแก้ว
ฟิสิกส์

นางสาวกนกวรรณ เพชรไทย
ภาษาไทย

นางสาววราภรณ์ ทะชัย
ภาษาไทย

นางสาวอิงฟ้า ศรีโยธา
ภาษาอังกฤษ

นางสาวรัชนีวรรณ ไพศาลวรเกียรติ
คณิตศาสตร์

นายนพดล ดิษสวน
นาฏศิลป์

นายเกื้อกูล มากกุญชร
ดนตรี

นางสาวอภินันทนีย์ เอี่ยมมา
ภาษาไทย

นายศุภณัฐ สาจักร
คณิตศาสตร์

นายกุลวัชร อรุณวิง
ภาษาอังกฤษ

นางสาวปิติมา ฉับพลัน
ภาษาอังกฤษ

นางสาวกฤษณา เพ็งอ่ำ
ภาษาอังกฤษ

นางสาวกันทิชา แซ่สง
ภาษาจีน

นางสาวกรวีร์ แซ่มี
ภาษาจีน

นางสาวศิริลักษณ์ มั่งคล้าย
พลศึกษา

นายจีรพงษ์ พลานไชย
พลศึกษา

นางสาวจารุวรรณ เพิ้งจันทร์
พลศึกษา

นายกัมพล หุนะกูล
พลศึกษา

นายอนาวิน นฤสุข
พลศึกษา

นายพลวัฒน์ เหรียญทอง
พลศึกษา

นางสาวเสาวนีย์ เชื้อเจริญ
พลศึกษา

นายภาณุพงศ์ ฟักบัว
พลศึกษา

นายวุฒิชัย พุฒตาล
พลศึกษา