ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2155042
Page Views 3630633
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
--- นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ --- (Moderate Class More Knowledge)
โพสโดย
>>>>

                       พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2556 ที่สำนักงานใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดการประชุมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
                        พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการศึกษาในหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ความสามารถและมีทักษะในการใช้ชีวิต
                        กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็น 1 ใน 26 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการเตรียมการและวางแผนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและจัดรูปแบบกิจกรรมร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นลำดับ
                        ซึ่งในขณะนี้ สพฐ.ได้ออกแบบกิจกรรมนอกห้องเรียน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หมวดที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ หมวดที่ 3 เสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยม หมวดที่ 4 สร้างทักษะการทำงาน ดำรงชีพและทักษะชีวิต
            โดยจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 3,831 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3,347 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 384 โรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะมีการทบทวนหลังการปฏิบัติ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ เพื่อนำมาปรับปรุงและพร้อมขยายผลให้สถานศึกษาทั่วไปในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 อีกครั้งหนึ่ง
                การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในครั้งนี้ เป็นห้วงเวลาที่สำคัญอีกห้วงหนึ่งก่อนที่จะนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครู เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน การวางแผน ตลอดจนการเตรียมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
                จึงขอให้ทุกคนได้ศึกษาและพยายามทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างถ่องแท้ มีการปรึกษาหารือและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งการเรียนทางวิชาการและมีทักษะความสามารถต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน โดยคาดหวังไว้ว่าภายหลังจบโครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา
                   นอกจากนี้ สพฐ.ได้เตรียมทีมผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" หรือ Smart Trainer เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแนะนำให้การช่วยเหลือในการเตรียมการ วางแผน และแก้ไขปัญหาในระหว่างดำเนินโครงการของโรงเรียนต่างๆ กว่า 300 ทีมด้วย

 


* หมายเหตุ *
1. คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.PDF # เอกสาร #
2. 
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน - ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้.PDF # เอกสาร #
3. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1 - ม.3.PDF #
เอกสาร #
4. รวมเอกสารทั้งหมด # 
Download #

 

 

------------ "ครูไทย" ------------- "เรือสำเภาทอง"

โพสโดย : >>>>
IP : 116.58.238.170
โพสเมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2558,10:18 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: