การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

       โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธา และเชื่อมั่นแก่สังคมว่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียน และประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร


Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.09 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.08 KB