คณะผู้บริหาร

นางอฑิภา วรากรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน