ยินดีต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง


               ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ตามที่งานวิชาการได้แจ้งนัดหมายกำหนดแก้ไขผลการเรียนที่ไม่ผ่าน(0,ร และ มส.)ตามปฏิทินงานไปแล้วนั้น ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน
เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอแจ้งให้นักเรียนได้ติดต่อคุณครูเพื่อทำการนัดหมายหรือมอบหมายภาระงานทางช่องทางออนไลน์ เมื่อเปิดภาคเรียนตามปกติ จะเปิดให้ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 
ตามปกติ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 17 พ.ค. 64
ประกาศ ผลการรับย้ายเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ 12 พ.ค. 64
ประกาศ ผลการรับย้ายเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป 11 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อย้ายเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 10 พ.ค. 64
มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 07 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการจำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 07 พ.ค. 64
ประกาศ การรับย้ายเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 28 เม.ย. 64
ประกาศ การย้ายนักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น 28 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ 14 พ.ค. 64
กำหนดการรับสมัคร 30 เม.ย. 64
หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 21 เม.ย. 64
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 64
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Multilingual Program ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) 11 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) 11 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 04 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ 14 พ.ค. 64
กำหนดการรับสมัคร 30 เม.ย. 64
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 64
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 19 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 04 เม.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ 31 มี.ค. 64
ประกาศ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 21 มี.ค. 64
ใบสมัคร รอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 18 มี.ค. 64
ภาพกิจกรรม
คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 79/2564 เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นร. เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'64 (แก้ไขเพิ่มเติม) 18 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 73 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) 16 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 64/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 29 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 71/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่พิจารณาการย้ายแผนการเรียน และการรับย้ายฯ ปี'64 28 เม.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 70 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) 23 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 67/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'64 09 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ภาค 1 ปี'64 29 มี.ค. 64
คำสั่งที่ 53/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานฯ (ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3) 25 มี.ค. 64
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
รายงานประจำปีกของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจาแนกประเภทสารอินทรีย์ รายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์ 20 มี.ค. 64
รายานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้(5Es) รายวิชาเคมีเรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์ 20 มี.ค. 64
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายมนตรี คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
    พฤษภาคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน