ยินดีต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 06 ต.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 09 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 01 ก.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และบริหารธุรกิจ 26 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 24 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 24 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ 24 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 20 ต.ค. 64
คลิปวิดีโอ เการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน 04 ต.ค. 64
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 24 ก.ย. 64
Timeline การฉีดวัคซีน 24 ก.ย. 64
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (PFIZER) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อาย 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 24 ก.ย. 64
คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 24 ก.ย. 64
คู่มือวัคซีน 14 ก.ย. 64
ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 44) 03 ก.ย. 64
ภาพกิจกรรม
คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 124/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ภาค 2 ปี'64 05 ต.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 131 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน 23 ก.ย. 64
คำสั่งที่ 127/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 23 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 123 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) 20 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่11/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏบัติหน้ที่ (วฐ.2) เพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ และครูเชียวชาญ ปีการศึ 09 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 114 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 03 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 113 /2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) 03 ก.ย. 64
คำสั่งที่ 111/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี'64 01 ก.ย. 64
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
รายงานประจำปีกของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 23 พ.ค. 64
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชากชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 23 พ.ค. 64
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจาแนกประเภทสารอินทรีย์ รายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์ 20 มี.ค. 64
รายานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้(5Es) รายวิชาเคมีเรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์ 20 มี.ค. 64
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.มนตรี คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
    ตุลาคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3 4 56789
10 11 1213141516
1718192021 22 23
24252627282930
31      
ปฏิทินกิจกรรม
04 ต.ค. 64 ถึง
เปิดเรียน online ปกติ
11 ต.ค. 64 ถึง 21 ต.ค. 64
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
22 ต.ค. 64 ถึง
ปิดภาคเรียนที่ 1/2564
12 พ.ย. 64 ถึง
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน