ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 998) 23 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (อ่าน 394) 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาส (อ่าน 259) 27 พ.ค. 63
ประกาศผลการพิจารณาการย้ายแผนการเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 502) 18 พ.ค. 63
ประกาศผลการพิจารณาการรับย้ายเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 455) 18 พ.ค. 63
รับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (อ่าน 334) 18 พ.ค. 63
กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 253 (อ่าน 1851) 16 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) (อ่าน 1694) 27 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 932) 24 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การย้ายนักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น (อ่าน 256) 24 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การการย้ายแผนการเรียน (อ่าน 417) 24 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัคร (อ่าน 571) 21 เม.ย. 63
แจ้งประกาศ เลื่อนกิจกรรมรับสมัคร สอบ และมอบตัว ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 1766) 17 มี.ค. 63
ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 847) 04 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (อ่าน 826) 09 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 1160) 31 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไ (อ่าน 980) 26 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี2562 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 6413) 24 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 1172) 11 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน ASMO THAI 2019 (อ่าน 3458) 07 ก.ค. 62
ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาทำอาหารนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 799) 22 พ.ค. 62
ประกาศการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1530) 02 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์และโขน (อ่าน 792) 24 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์และโขน (อ่าน 464) 22 เม.ย. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์และโขน (อ่าน 596) 04 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 900) 20 ก.พ. 62
เอกสารการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 655) 15 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 612) 15 ก.พ. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 638) 05 ก.พ. 62
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการประมูร้านค้าขายอาหารเพิ่มเติมในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนท (อ่าน 721) 21 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ผลผู้ชนะการประมูลร้านค้าขายอาหารเพิ่มเติมในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ (อ่าน 681) 11 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่อง เสนอซองยื่นประมูลร้านค้าขายอาหารเพิ่มเติมในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 675) 21 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนการศึกษา(คณิตศาสตร์)ระดับประเทศ (อ่าน 1204) 10 ธ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 644) 29 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 684) 27 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 624) 13 พ.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 626) 11 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 500) 07 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 641) 07 พ.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาทัศนศิลป์ และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 484) 06 พ.ย. 61