ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
01 ต.ค. 61 ถึง 04 ต.ค. 61 ม.4-ม.6 สอบภาคเรียนที่ 1/2561
01 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
06 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีการศึกษา
15 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 ม.ต้น สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
17 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 ม.4,ม.5 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
25 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561
15 พ.ค. 61 เปิืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 พ.ค. 61 ปรับสภาพนักเรียน ม.4 ทุกห้องเรียน
12 พ.ค. 61 ปรับสภาพนักเรียน ม.1 ทุกห้องเรียน
09 พ.ค. 61 นักเรียน ม.ปลาย ซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม/รับอุปกรณ์การเรียน/ซื้อชุดพละ
08 พ.ค. 61 นักเรียน ม.ต้น ซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติม/อุปกรณ์ลูกเสือ/ซื้อชุดพละ
07 พ.ค. 61 ถึง 09 พ.ค. 61 ปรับพื้นฐานนักเรียน GP ม.4 และม.4 แผนวิทย์(ห้อง 7-11)
05 พ.ค. 61 ถึง 09 พ.ค. 61 ปรับพื้นฐานนักเรียน GP ม.1
02 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61 นักเรียนชั้น ม.4 ที่สนใจสมัครเรียนนักเรียนศึกษาวิชาทหาร รับใบสมัครได้ที่ ห้องดนตรีไทย(ครูทวีพงศ์ รอดสิน)
23 เม.ย. 61 ถึง 04 พ.ค. 61 ค่ายปรับพื้นฐานนักเรียน EP และ MP ม.1 ปีการศึกษา 2561
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ
27 มี.ค. 61 ทดสอบความสามารถพิเศษ นักเรียนเข้าม.1 ปีการศึกษ 2561 กรณีความสามารถพิเศษ
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัคร ม.1 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั่วไป
18 มี.ค. 61 รายงานตัวและมอบตัว ม.1 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MPและ ม.4 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
16 มี.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
15 มี.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัคร ม.1 ปีการศึกษ 2561ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MPและ รับสมัคร ม.4 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
19 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
16 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
15 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
28 ธ.ค. 60 ส่งผลเรียนซ้ำ
28 พ.ย. 60 ส่งผลการสอบแก้ตัว
25 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
09 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ยื่นคำร้องและรับบัตรสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ
08 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม. 2 และ ม.5 ยื่นคำร้องและรับบัตรสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ
07 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 ยื่นคำร้องและรับบัตรสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ
ห้องทะเบียน
07 พ.ย. 60 ถึง 28 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ดำเนินการแก้ตัวของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
07 พ.ย. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60
นักเรียนชั้น ม.2,ม.5 เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้น ม.3,ม.6 เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 และ 2559
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ช่วงที่ 2
08 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 กิจกรรมค่าย สอวน.
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีการศึกษา
02 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ช่วงที่ 1
26 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
25 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 ม.4-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
18 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
27 มิ.ย. 60 วันเกียรติยศ ม.6 ปีการศึกษา 2559
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู
08 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
06 พ.ค. 60 08.30-10.00 น. รับสมุดหนังสือและจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติมและรับตารางเรียน ม.2ปี 2560
06 พ.ค. 60 10.00-11.30 น. รับสมุดหนังสือและจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติมและรับตารางเรียน ม.3 ปี 2560