ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ค. 60 08.30-10.00 น. รับสมุดหนังสือและจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติมและรับตารางเรียน ม.2ปี 2560
06 พ.ค. 60 10.00-11.30 น. รับสมุดหนังสือและจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติมและรับตารางเรียน ม.3 ปี 2560
08 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู
27 มิ.ย. 60 วันเกียรติยศ ม.6 ปีการศึกษา 2559
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
18 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
25 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 ม.4-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
26 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
02 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ช่วงที่ 1
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีการศึกษา
08 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 กิจกรรมค่าย สอวน.
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ช่วงที่ 2
07 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.6 ยื่นคำร้องและรับบัตรสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ
ห้องทะเบียน
07 พ.ย. 60 ถึง 28 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ดำเนินการแก้ตัวของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
07 พ.ย. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60
นักเรียนชั้น ม.2,ม.5 เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559
นักเรียนชั้น ม.3,ม.6 เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 และ 2559
08 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม. 2 และ ม.5 ยื่นคำร้องและรับบัตรสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ
09 พ.ย. 60 นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ยื่นคำร้องและรับบัตรสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ
25 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
28 พ.ย. 60 ส่งผลการสอบแก้ตัว
28 ธ.ค. 60 ส่งผลเรียนซ้ำ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
15 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
16 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
19 ก.พ. 61 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัคร ม.1 ปีการศึกษ 2561ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MPและ รับสมัคร ม.4 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
15 มี.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MP
16 มี.ค. 61 ประกาศผลการคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
18 มี.ค. 61 รายงานตัวและมอบตัว ม.1 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP,MPและ ม.4 ปีการศึกษ 2561 ห้องเรียนพิเศษ GP,EP
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัคร ม.1 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ และนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนทั่วไป
27 มี.ค. 61 ทดสอบความสามารถพิเศษ นักเรียนเข้าม.1 ปีการศึกษ 2561 กรณีความสามารถพิเศษ
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป
04 เม.ย. 61 ประกาศผลและรายงานตัว ม.1 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ
05 เม.ย. 61 ประกาศผลคัดเลือกและรายงานตัว ม.4 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป
07 เม.ย. 61 มอบตัว ม.1 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ
08 เม.ย. 61 มอบตัว ม.4 ปีการศึกษ 2561 นักเรียนทั่วไป