ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ค. 60 08.30-10.00 น. รับสมุดหนังสือและจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติมและรับตารางเรียน ม.2ปี 2560
06 พ.ค. 60 10.00-11.30 น. รับสมุดหนังสือและจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติมและรับตารางเรียน ม.3 ปี 2560
08 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู
27 มิ.ย. 60 วันเกียรติยศ ม.6 ปีการศึกษา 2559
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
18 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
25 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 ม.4-ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
26 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
02 ต.ค. 60 ถึง 12 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ช่วงที่ 1
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีการศึกษา
08 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 กิจกรรมค่าย สอวน.
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ช่วงที่ 2