ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,ม.3
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,ม.3
เวลา 08.30-12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 12.30-16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
31 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5,ม.6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5,ม.6
เวลา 08.30-12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5,6

11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
19 มิ.ย. 58 วันเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
29 มิ.ย. 58 ถึง 03 ก.ค. 58 การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี
การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
29 มิ.ย. 58 อบรมการใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน

อาคาร4 ห้องคอมพิวเตอร์5
29 มิ.ย. 58 การสอบTEDDET คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การสอบ tedet สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฏาคม 2558 สอบวันท่ี 30 สิงหาคม2558
โรงเรียนสุโชทัยวิทยาคม ครูเสน่ห์ เขียวแก้ว
13 ก.ค. 58 ถึง 16 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ค. 58 ถึง 15 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1.การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย

2.การโต้วาที ม.4 - 6 

3.Science movies 

4.เรียงความวิทยาศาสตร์

5.แต่งกลอนทางวิทยาศาสตร์

6.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science shoe)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
26 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
04 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนร.ม.1และม.2
หอประชุม 32 ศรีจุฬาลักษณ์
05 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนร.ม.3และม.4
หอประชุม 32 ศรีจุฬาลักษณ์
09 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนร.ม.5และม.6
หอประชุม 32 ศรีจุฬาลักษณ์
10 พ.ย. 58 ถึง 11 พ.ย. 58 ม.1-ม.3 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ห้องทะเบียน
11 พ.ย. 58 ถึง 12 พ.ย. 58 ม.4-ม.6 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ห้องทะเบียน
11 พ.ย. 58 ถึง 27 พ.ย. 58 นักเรียนชั้นม.1-ม.6 สอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 1/2558
04 ม.ค. 59 งานปีใหม่
05 ม.ค. 59 ถึง 07 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558
20 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 เข้าค่ายลูกเสือ ม.1-ม.3
25 ม.ค. 59 เปิดโลกวิชาการ
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบ O-NET ม.6
18 ก.พ. 59 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3
23 ก.พ. 59 ถึง 25 ก.พ. 59 นักเรียนม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-NET ม.3
29 ก.พ. 59 ถึง 02 มี.ค. 59 นักเรียน ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
29 ก.พ. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 นักเรียนม.1,2,4,5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
05 มี.ค. 59 ถึง 08 มี.ค. 59 สอบ GAT/PAT รอบ 2
09 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ ม.6 และยื่นสอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 2/2558
09 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 นักเรียน ม.6 สอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 2/2558
11 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ ม.3 และยื่นสอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 2/2558
11 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 นักเรียน ม.3 สอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 2/2558
23 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ ม.1,2,4,5 และยื่นสอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 2/2558
31 มี.ค. 59 ม.6 รับ ปพ.1
07 เม.ย. 59 ม.3 รับ ปพ.1
10 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
23 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู
24 มิ.ย. 59 วันเกียรติยศ สำหรับ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558
27 มิ.ย. 59 ถึง 01 ก.ค. 59 กีฬาภายใน(กีฬาสี)
12 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ม.4-ม.5
13 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ม.1-ม.3
29 ส.ค. 59 ถึง 31 ส.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.6
05 ก.ย. 59 ม.6 เปิดภาคเรียนที่ 2
15 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 นักเรียน ม.4 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
16 ก.ย. 59 ถึง 22 ก.ย. 59 นักเรียน ม.1 - ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
26 ก.ย. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
30 พ.ย. 59 ถึง 02 ธ.ค. 59 นักเรียน ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 หยุดเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่พักนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5
26 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5 สอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 2/2559
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-NET ระดับ ม.3
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-NET ระดับ ม.6
20 มี.ค. 60 ม.1-ม.2 ปีการศึกษา 2559 ยื่นคำร้องแก้ไขผลการเรียน
23 มี.ค. 60 ม.4-ม.5 ปีการศึกษา 2559 ยื่นคำร้องแก้ไขผลการเรียน
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
31 มี.ค. 60 วันสิ้นสุดการส่งผลการแก้ไขผลการเรียน ม.1,ม.2,ม.4 ,ม.5
12 เม.ย. 60 สรงน้ำพ่อขุนและมุทิตาจิตครูอาวุโส
ลานพ่อขุน
19 เม.ย. 60 มอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560
20 เม.ย. 60 มอบ ม.4 ปีการศึกษา 2560
06 พ.ค. 60 08.30-10.00 น. รับสมุดหนังสือและจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติมและรับตารางเรียน ม.2ปี 2560
06 พ.ค. 60 10.00-11.30 น. รับสมุดหนังสือและจำหน่ายหนังสือเพิ่มเติมและรับตารางเรียน ม.3 ปี 2560
08 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
15 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู
27 มิ.ย. 60 วันเกียรติยศ ม.6 ปีการศึกษา 2559
12 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
18 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560