เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนุชนารถ ทองเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปิยนุช น้อยคง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ