เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปิยนุช น้อยคง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนุชนารถ ทองเงิน
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม

นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด