กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธีรพงษ์ เข็มคง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0881470630
อีเมล์ : krutee4002@gmail.com

นางจรัสศรี เขาเหิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร โพธิ์เงิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุศรา สิริพงศ์สถาพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ทิพพาหา
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : tt_siriwan@hotmail.com

นางสายรุ้ง อยู่คร
ครูชำนาญการ

นางฐิติมา แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา อินอยู่
ครูชำนาญการ

นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ