กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธีรพงษ์ เข็มคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนันท์นภัส มากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวันทนีย์ สุขเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจรัสศรี เขาเหิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร โพธิ์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเพลินจิต ชำนาญผา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนุศรา ศิริพงษ์สถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ทิพพาหา
ครู

นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก
ครู

นางสายรุ้ง อยู่คร
ครู ชำนาญการ

นางฐิติมา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา อินอยู่
ครู ชำนาญการ

นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ