กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทวีรัตน์ เหรียญทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมใจ พงษ์สิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ สาเกกูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุษา พุฒลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไล นิลทวี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุมาลี หมากผิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : topunpun@hotmail.com

นางปกายดาว ปานอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุทธ์พร รักสิงห์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0918397389
อีเมล์ : yr_math@hotmail.com

นายฐิตินันท์ เหรียญทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลาวัณย์ ถาพันธ์ุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง
ครู

นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน
ครู

นางวาริน สอนง่ายดี
ครูชำนาญการ

นางอำพร รักสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0871950672

นางดวงพร มากล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวยุวลี เที่ยงทุ่ง
ครู

นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง
ครูอัตราจ้าง