ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2159965
Page Views 3640043
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

นางปภัชญา บรรเทาทุกข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุนทร สุคนธ์พานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสถิตย์ ตรีกุย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย เข็มคง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเสน่ห์ สุธีฐิติวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายคำรณ อินทร์พ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเสน่ห์ เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริยา เฉยเม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสว่าง จันทร์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางคำมี ชัยรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา มณีวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสวรส ปานเกิด
ครู

นางอรชพร ญานสว่าง
ครู

นางสาววิมลมาศ ตันติกุล
ครู

นายณรรตธร คงเจริญ
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์

นางกรนันท์ เอี่ยมภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์
ครู

นายเสกสรร เทียนทอง

นายปฏิฬ นาคทอง

นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์
พนักงานราชการ

นางสาวจิรภัทร์ ขาวทุ่ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวน้ำเพ็ชร มั่งคล้าย
ครูอัตราจ้าง