กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปภัชญา บรรเทาทุกข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมหมาย เข็มคง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเสน่ห์ สุธีฐิติวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายคำรณ อินทร์พ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเสน่ห์ เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริยา เฉยเม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสว่าง จันทร์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางคำมี ชัยรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา มณีวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสวรส ปานเกิด
ครู

นางอรชพร ญานสว่าง
ครู

นางสาววิมลมาศ ตันติกุล
ครู

นายณรรตธร คงเจริญ
ครู คศ.2

นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์

นางกรนันท์ เอี่ยมภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์
ครู

นายเสกสรร เทียนทอง

นายปฏิฬ นาคทอง

นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายราชัน ปิยะสิริเชาวน์

นางสาวพรรรณิพา เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาริชาติ ผาสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์
พนักงานราชการ

นางสาวจิรภัทร์ ขาวทุ่ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวน้ำเพ็ชร มั่งคล้าย
ครูอัตราจ้าง