นักการ

นายสมชาย อินอยู่
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายวีระศักดิ์ ปานทอง
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายสายชล บัวป้อม
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสำอางค์ เรืองเที่ยง
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางโสน เอี่ยมอ่อน
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายยอด สอนโต
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายมานพ จันทนจินดา
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายธีรวัฒน์ มีการ
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายชูชาติ บัวป้อม
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายประทุม บ้านกล้วย
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายประมวน บุญคง
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางรัตนา นาคนาคา
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)