ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2159959
Page Views 3640037
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัฒนา รุ่งรดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปริศนา น้อยใจดี
ครู ชำนาญการ

นางจรรยา ตรีกุย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุนัย ศรีม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวรี ยงค์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ
ครู เชี่ยวชาญ

นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา ยงค์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมณชนก หนูแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางปทุมพร ชมชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น
ครู

นายลิขิต สอนเทียน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง
ครู ชำนาญการ

นางสาวดาราพร ซ้อนแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร ศรีอำพันธ์

นางสาวพวงพลอย พรกระแส

นายกนกศักดิ์ สอนเพียร

นางมัญชุสา ศรีวิเศษ

นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม

นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร

นายสุปัญญา สงวนทรัพย์
ครูอัตราจ้าง

นายลัทธิพงศ์ มารอด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุรีรัตน์ จันทร์คำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอลิษา ทองพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์
ครูอัตราจ้าง