กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจรรยา ตรีกุย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุนัย ศรีม่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวรี ยงค์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ
ครู เชี่ยวชาญ

นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา ยงค์เจาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางมณชนก หนูแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางปทุมพร ชมชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น
ครู

นายลิขิต สอนเทียน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดาราพร ซ้อนแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกพร ศรีอำพันธ์

นางสาวพวงพลอย พรกระแส

นายกนกศักดิ์ สอนเพียร

นางมัญชุสา ศรีวิเศษ

นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม

นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก

นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ

นางสาวสุทธิณี โชติมน

ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์ บุญคง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์
ครูอัตราจ้าง