กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิษณุ อ้นบางเขน
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางแววดาว อยู่สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ตันติกุล
ครู ชำนาญการ

นางนิตยา พรามจร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางชนกานต์ กฤตธัญกช
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอารยา รักมหาคุณ
ครู ชำนาญการ

นางอำพร เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม
ครู ชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางประเสริฐ อ้นบางเขน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์

นางสาวยุพิน อยู่เปีย

นายสมชาย ดวงเนตร
ครูผู้ช่วย

นายเฉลิมพล อินทรสอาด
พนักงานราชการ