คณะผู้บริหาร

นางอฑิภา วรากรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน