คณะผู้บริหาร

ดร.สมพร สุขอร่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอฑิภา วรากรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน