การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานฯ ปีการศึกษา 2564
การกําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 562.58 KB
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.02 KB