บุคลากรโครงการห้องเรียนกีฬา

นายอรรถพล บาทบำรุง

นายรณชัย จินาเกตุ

นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท

นายสุรเชษฐ์ ชูเตชะ

นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง

นายสายชล ดำแลลิบ

นางสาวสุนิษา เรืองอยู่

นายสมชาย จรแจ่ม