บุคลากรโครงการห้องเรียนกีฬา

นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง

นางสาวสุนิษา เรืองอยู่

นายสมชาย จรแจ่ม

นายนิทัศน์ ศรีเจริญ

นางสาวอรณิชา จินดาสวัสดิ์

นายวิทยา ดวงเดือน

นายภาณุวัฒน์ แสงตะวัน

นางสาวสุจิตรา ประศาสตร์ศิลป์

นายภูวนนท์ ปิ่นแก้ว

นางสาววารุณี เชื้อปู่คง

นายธวัชชัย ฉิมมาลี

นายกันตภณ ประวงค์