กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาพ น้อยจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเฉลิม พรกระแส
ครู เชี่ยวชาญ

นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภรณี กังวาล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพนม พุฒลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุเทพ มาคง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมปอง ปานเมือง
ครู ชำนาญการ

นายวีรพล ปานดำ
ครู ชำนาญการ

นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา
ครู

นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น
ครูผู้ช่วย

นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง
ครู

นางสาวศุภรัตน์ ชำนาญผา

นายชานนท์ ผ่องฉวี

นายกิตติศักดิ์ น้อยคำ

หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น

นางสาวนุศรา รอดสิน

นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม

นางสาวสุภาพร สีนวล
พนักงานราชการ

นายสาธิต จันสิงขรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญญา น้อยถึง
ครูอัตราจ้าง

นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ครูอัตราจ้าง