กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาพ น้อยจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภรณี กังวาล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพนม พุฒลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุเทพ มาคง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย วงษ์เทพนิวัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมปอง ปานเมือง
ครู ชำนาญการ

นายวีรพล ปานดำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา
ครู ชำนาญการ

นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น
ครู

นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง
ครู ชำนาญการ

นางสาวศุภรัตน์ ชำนาญผา
ครู ชำนาญการ

นายชานนท์ ผ่องฉวี
ครู

หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุศรา รอดสิน
ครู

นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม
ครู

นางสาวสุภาพร สีนวล
พนักงานราชการ

นางสาวธัญญา น้อยถึง
ครูอัตราจ้าง

นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด
ครูอัตราจ้าง