กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญมี มะริด
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธงชัย รักถึง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกำพล สุนันทวนิช
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุเทพ สิทธิโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ หมอกมืด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายจรัส สุริโย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์
ครู

นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์
ครู

นายสมชาย จินะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายดุลภัทร บาทบำรุง
พนักงานราชการ

นายโอฬาร จอกทอง
พนักงานราชการ