กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญมี มะริด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย รักถึง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายกำพล สุนันทวนิช
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุเทพ สิทธิโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ หมอกมืด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายจรัส สุริโย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์

นายดุลภัทร บาทบำรุง
พนักงานราชการ

นางสาวพฤกษา เพิ่มพูล
พนักงานราชการ

นายโอฬาร จอกทอง
พนักงานราชการ