กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุเทพ สิทธิโสภณ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ หมอกมืด
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายจรัส สุริโย
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์
ครู

นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์
ครู

นายสมชาย จินะ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายดุลภัทร บาทบำรุง
พนักงานราชการ

นายโอฬาร จอกทอง
พนักงานราชการ