รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
มัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.49 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 2
การจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 ทางโรงเรียนดำเนินการภายใต้ประกาศของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565
ในกรณีผู้ปกครองและนักเรียน ไม่เห็นชอบในการย้ายไปห้องเรียนที่มีอันดับดีขึ้น ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาดำเนินการย้ายห้องในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องทะเบียนและวัดผล อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.78 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.97 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ให้นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565   เนื่องจากมีการเปลี่ยนห้องเรียน  เพราะมีนักเรียนสละสิทธิ์  โดยทางโรงเรียนปรับรายชื่อนักเรียนตามประเภทของนักเรียนที่สละสิทธิ์ โดยดูตามผลการเรียนเฉลี่ยในกรณีที่เป็นนักเรียนโควตา และดูตามคะแนนสอบกรณีที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเดิมและนักเรียนโรงเรียนทั่วไปที่ทำการสอบคัดเลือก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.03 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 5
การจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.5 ทางโรงเรียนดำเนินการภายใต้ประกาศของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2565
ในกรณีผู้ปกครองและนักเรียน ไม่เห็นชอบในการย้ายไปห้องเรียนที่มีอันดับดีขึ้น ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาดำเนินการย้ายห้องในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องทะเบียนและวัดผล อาคาร 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.44 KB
มัธยมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.5 KB