ภาพกิจกรรม
"พบผู้ว่า หน้าเสาธง"
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตามโครงการ “พบผู้ว่า หน้าเสาธง” เพื่อพบกับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โดยได้ปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชนของจังหวัดสุโขทัยทุกคน ให้มีความใฝ่เรียนรู้ ควรหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ทันต่อเหตุการณ์โลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนรู้จักแนวทางการศึกษาต่อหรือรู้จักเลือกการประกอบอาชีพในอนาคตที่ตนเองชอบหรือถนัดได้ในอนาคต เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามคำถามที่ว่า “โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รวมทั้ง ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุโขทัย คณะเจ้าหน้าที่จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร. สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,14:10   อ่าน 335 ครั้ง