การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป
รับสมัคร วันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เวลา  08.30-16.30 . ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 
หลักฐานในการมาสมัคร
        -ใบสมัครของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
        -ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือ สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) กรณีสมัคร ม.1
        -ใบรับรองของโรงเรียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หรือ สำเนาหลักฐานการจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1) กรณีสมัคร ม.4
        -บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของนักเรียน
        -ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ
        -รูปถ่ายขนาด จำนวน 1 รูป
        -หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (กรณีที่ในทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนอยู่ไม่มีบิดาหรือมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเจ้าของบ้าน) สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://www.suw.ac.th หรือ ที่สถานที่รับสมัคร

เขตพื้นที่บริการ   ได้แก่   .บ้านกล้วย   ต.ธานี   ต.ปากแคว   ต.บ้านสวน (เฉพาะ หมู่ที่ 1)    
                                    ต.บ้านหลุม (ยกเว้นหมู่ที่ 3    ต.ยางซ้าย (ยกเว้นหมู่ที่ 2,4,8    
                                    ต
.บ้านป้อม (เฉพาะหมู่ 3,4,5,7)

สอบคัดเลือก
                   ม.1 วันที่ 28 มีนาคม 2563

              ม.4 วันที่ 29 มีนาคม 2563

                      เวลา 09.00 -15.00  ตามตารางสอบ วิชา  ได้แก่   วิชาคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ (ให้ค่าน้ำหนัก 70%) และใช้คะแนน O-NET 30%

          หมายเหตุ     1.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงตนต่อกรรมการคุมสอบ

                              2.  หากบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบหายสามารถนำบัตรแสดงตัวตนของนักเรียน เช่น 
                                  บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรนักเรียน แทนได

                                    3. ใช้ดินสอ 2ขึ้นไป และปากกาในการทำข้อสอ

                                   4. ให้นักเรียนนำใบแสดงผลการสอบ O-NET  ส่งที่กรรมการคุมสอบในการสอบรายวิชาแรก

                                 5. ให้นักเรียนมาเข้าแถว  เวลา 8.30 น.  เพื่อรับฟังคำชี้แจง เรื่องการสอบ บริเวณโดมหน้าหน้าอาคารเกียรติยศ 109 ปี
 
 
วันประกาศผลและรายงานตัว
                  ม.1   วันที่ 1 เมษายน 2563  
                  ม.4   วันที่ 4 เมษายน 2563  
 
วันมอบตัว 
                  ม.1   วันที่ 6 เมษายน 2563  
                  ม.4   วันที่ 7 เมษายน 2563                  
 
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 1582 ครั้ง