ประชาสัมพันธ์ สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
สรุป ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 53)
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 53)
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
สรุป ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 48)
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 48)
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
คลิปวิดีโอ เการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
Timeline การฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (PFIZER) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อาย 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
คู่มือวัคซีน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 44)
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจลด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรม อำเภอเมือง ฉ.41
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1675/2564
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 40)
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64
การแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 64