กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปภัชญา บรรเทาทุกข์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี/กศบ. มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาสารคาม
2556 ปริญญาโท/ศศม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2558 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล