เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การตลาด
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pijajung@hotmail.com
ที่อยู่ :
174 ถนนเทศบาลพัฒนา ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล