เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนุชนารถ ทองเงิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 0963697691
อีเมล์ : ple_th1982@outlook.com
ที่อยู่ :
2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล