ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : ดร.มนตรี คงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2564,19:10  อ่าน 355 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ชื่ออาจารย์ : ดร.มนตรี คงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2564,19:03  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..