คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 223 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 41) 24 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 216/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปิดโครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะดนตรีสากลวงโยธวาทิต โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง” (อ่าน 25) 22 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 215/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 26) 21 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 213/2565 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 5 ปี'65 (อ่าน 44) 20 มิ.ย. 65
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 (อ่าน 30) 15 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 207/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 ภาคเหนือ (อ่าน 73) 15 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 195/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 57) 09 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 193/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) (อ่าน 55) 08 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 192/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ (อ่าน 42) 06 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 179/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษ (อ่าน 112) 31 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 181/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้วยแอพพลิเคชั่นแพตเล็ต Padlet (อ่าน 67) 26 พ.ค. 65
คำสั่งที่ 158/2565 รื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี'65 (อ่าน 234) 26 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 180 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 824) 26 พ.ค. 65
คำสั่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๑๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เข็มที่ ๓) (อ่าน 62) 24 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 154/ 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 187) 11 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 151 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 328) 03 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Boy) และพนักงานขับรถ (อ่าน 107) 27 เม.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 128/ 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 237) 25 เม.ย. 65
คำสั่งที่ 123/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสรงน้ำพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 (อ่าน 169) 08 เม.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 110 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 432) 31 มี.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 91 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แล (อ่าน 1371) 28 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 105/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'65 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 3801) 22 มี.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 100 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3709) 22 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 79/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนภาค 1 ปี'65 (อ่าน 7328) 10 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 77/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'65 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 8051) 09 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 74/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ของระดับชั้น ม.1, 2, 4 และ 5 (อ่าน 10062) 04 มี.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 52/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 11969) 18 ก.พ. 65
คำสั่งที่ 45/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นร. เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปี'65 (อ่าน 12353) 18 ก.พ. 65
คำสั่งที่ 40/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 12866) 15 ก.พ. 65
คำสั่งที่ 36/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ม.3 ปี'64 (อ่าน 8922) 08 ก.พ. 65
คำสั่งที่ 30/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิชาการเพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานฯ (อ่าน 8654) 04 ก.พ. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน (อ่าน 5541) 24 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 191 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และพนักงานบริการ (อ่าน 4729) 07 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่๑๘๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 (อ่าน 3909) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3208) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3152) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3159) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3374) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3241) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 1863) 29 ธ.ค. 64