คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ TOEIC ประจำศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 13) 07 ธ.ค. 65
คำสั่ง เรื่องเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 27) 02 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 523 /2565 เรื่อง วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 33) 01 ธ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 505 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 64) 22 พ.ย. 65
492/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.3 (อ่าน 53) 22 พ.ย. 65
493/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 394) 22 พ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 474/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 66) 16 พ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 374/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ตำแหน่ง ครู ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 198) 01 พ.ย. 65
คำสั่งที่ ๔๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 730) 27 ต.ค. 65
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 256๕ (อ่าน 222) 21 ต.ค. 65
คำสั่งที่ 423/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 256๕ (อ่าน 288) 12 ต.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 403 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 353) 30 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 390/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) (อ่าน 277) 21 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 398/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) (อ่าน 275) 21 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 360/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ปี'65 (อ่าน 286) 14 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 363/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 289) 14 ก.ย. 65
คำสั่งที่ 358/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี'65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 872) 06 ก.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 295/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 273) 16 ส.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 2๘๖/๒๕6๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 256๕ (อ่าน 293) 11 ส.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 285 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 (อ่าน 252) 10 ส.ค. 65
คำสั่งที่ 261/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 (อ่าน 386) 27 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 243/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภ (อ่าน 270) 26 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 264/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 459) 20 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 265/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างสี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1599) 20 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 228/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 896) 07 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 235/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 984) 06 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 220 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 286) 05 ก.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 223 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 333) 24 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 216/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปิดโครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะดนตรีสากลวงโยธวาทิต โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง” (อ่าน 272) 22 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 215/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 210) 21 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 213/2565 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 5 ปี'65 (อ่าน 284) 20 มิ.ย. 65
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2565 (อ่าน 221) 15 มิ.ย. 65
คำสั่งที่ 207/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ. ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ประจำปี 2565 ภาคเหนือ (อ่าน 1698) 15 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 195/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 442) 09 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 193/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) (อ่าน 230) 08 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 192/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ (อ่าน 334) 06 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 179/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ปีการศึกษ (อ่าน 1461) 31 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 181/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้วยแอพพลิเคชั่นแพตเล็ต Padlet (อ่าน 292) 26 พ.ค. 65
คำสั่งที่ 158/2565 รื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี'65 (อ่าน 1238) 26 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 180 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3244) 26 พ.ค. 65
คำสั่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๑๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เข็มที่ ๓) (อ่าน 277) 24 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 154/ 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 397) 11 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 151 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 771) 03 พ.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (lab Boy) และพนักงานขับรถ (อ่าน 285) 27 เม.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 128/ 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 596) 25 เม.ย. 65
คำสั่งที่ 123/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสรงน้ำพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 (อ่าน 358) 08 เม.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 110 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 843) 31 มี.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 91 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แล (อ่าน 1756) 28 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 105/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'65 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 4045) 22 มี.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 100 /2565 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 4106) 22 มี.ค. 65