คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 91/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (ฝ่ายปกคร (อ่าน 467) 30 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ ๘๖/๒๕๕๘ แต่งตั้งครูประจำชั้นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)(ฝ่ายปกครอง/S) (อ่าน 466) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 74/2558 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานจัดการระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ฝ่ายปกครอง) (อ่าน 560) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 52/2558 แต่งตั้งครูประจำชั้นปีการศึกษา 2558 (ฝ่ายปกครอง) (อ่าน 3281) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 64/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 560) 03 มิ.ย. 58
ที่ 63/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ลว.25 พ.ค.2558 (อ่าน 416) 27 พ.ค. 58