คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 1144) 08 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 409) 03 ส.ค. 59
คำสั่งที่ 106/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “6 สัปดาห์ประชามติ” (อ่าน 646) 28 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 104/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระดับชั้น ม.1 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 958) 27 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 54/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ฝ่ายวิชากา (อ่าน 516) 07 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 92/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (อ่าน 581) 01 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 93/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 1619) 29 มิ.ย. 59
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๙๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒ (อ่าน 2257) 21 มิ.ย. 59
ตารางเวรประจำวัน ตารางเวรประจำอาคาร (อ่าน 2592) 21 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 88/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันเกียรติยศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 532) 15 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 84/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 565) 15 มิ.ย. 59
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๘๕ / ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 2283) 14 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 81/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 867) 08 มิ.ย. 59
คำสั่งกีฬาภายใน 59 (อ่าน 3784) 08 มิ.ย. 59
คณะกรรมการสี (อ่าน 616) 08 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ ๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 648) 08 มิ.ย. 59
แก้ไขตารางสอบเพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.1 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 533) 07 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 78/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาฯ (ฝ่ายวิช (อ่าน 522) 07 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 76/2559 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินความรู้การพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 830) 06 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 71/2559 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1/2559 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 457) 03 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 67/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 1252) 31 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 66/2559 เรื่อง แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูผู้สอนและครูประจำตัวนักเรียน (อ่าน 461) 30 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 53/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของเรียน เ (อ่าน 471) 02 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 27/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อร ม.1, ม.4 ปี' 59 (ฝ่ายวิชากา (อ่าน 843) 03 มี.ค. 59
คำสั่งที่ 19/2559 เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.1-6 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 604) 10 ก.พ. 59
คำสั่งที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ลูกพ่อขุนราม เก่ง กิจกรรมการเรียนรู้ เคียงคู่อาเซ (อ่าน 462) 19 ม.ค. 59
คำสั่งที่ 207/2558 เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 485) 21 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 175/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 10194) 01 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 176/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2258 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 3833) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 173/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 497) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 172/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1552) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 141/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (ฝ่ายปกค (อ่าน 631) 22 ก.ย. 58
คำสั่งที่ 135/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกาียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ( (อ่าน 1505) 08 ก.ย. 58
คำสั่งที่ 132/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1394) 31 ส.ค. 58
คำสั่งที่ 133/2558 เรื่อง คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1185) 31 ส.ค. 58
คำสั่งที่ 105/2558 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2558 (ฝ่ายวิชาก (อ่าน 612) 02 ก.ค. 58
คำสั่งที่ 91/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (ฝ่ายปกคร (อ่าน 603) 30 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ ๘๖/๒๕๕๘ แต่งตั้งครูประจำชั้นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)(ฝ่ายปกครอง/S) (อ่าน 588) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 52/2558 แต่งตั้งครูประจำชั้นปีการศึกษา 2558 (ฝ่ายปกครอง) (อ่าน 3844) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 74/2558 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานจัดการระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ฝ่ายปกครอง) (อ่าน 725) 29 มิ.ย. 58