คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 175/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 9651) 01 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 176/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2258 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 2884) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 172/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1329) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 173/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 409) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 141/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (ฝ่ายปกค (อ่าน 566) 22 ก.ย. 58
คำสั่งที่ 135/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกาียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ( (อ่าน 976) 08 ก.ย. 58
คำสั่งที่ 133/2558 เรื่อง คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1070) 31 ส.ค. 58
คำสั่งที่ 132/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1197) 31 ส.ค. 58
คำสั่งที่ 105/2558 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2558 (ฝ่ายวิชาก (อ่าน 528) 02 ก.ค. 58
คำสั่งที่ 91/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (ฝ่ายปกคร (อ่าน 522) 30 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ ๘๖/๒๕๕๘ แต่งตั้งครูประจำชั้นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)(ฝ่ายปกครอง/S) (อ่าน 518) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 74/2558 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานจัดการระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ฝ่ายปกครอง) (อ่าน 609) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 52/2558 แต่งตั้งครูประจำชั้นปีการศึกษา 2558 (ฝ่ายปกครอง) (อ่าน 3553) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 64/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 614) 03 มิ.ย. 58
ที่ 63/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ลว.25 พ.ค.2558 (อ่าน 468) 27 พ.ค. 58