คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งกีฬาภายใน 59 (อ่าน 3286) 08 มิ.ย. 59
คณะกรรมการสี (อ่าน 561) 08 มิ.ย. 59
แก้ไขตารางสอบเพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.1 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 505) 07 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 78/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาฯ (ฝ่ายวิช (อ่าน 488) 07 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 76/2559 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินความรู้การพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 799) 06 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 71/2559 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1/2559 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 405) 03 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 67/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 1161) 31 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 66/2559 เรื่อง แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูผู้สอนและครูประจำตัวนักเรียน (อ่าน 433) 30 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 53/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของเรียน เ (อ่าน 439) 02 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 27/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อร ม.1, ม.4 ปี' 59 (ฝ่ายวิชากา (อ่าน 798) 03 มี.ค. 59
คำสั่งที่ 19/2559 เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.1-6 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 582) 10 ก.พ. 59
คำสั่งที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ลูกพ่อขุนราม เก่ง กิจกรรมการเรียนรู้ เคียงคู่อาเซ (อ่าน 436) 19 ม.ค. 59
คำสั่งที่ 207/2558 เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 451) 21 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 175/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 9937) 01 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 176/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2258 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 3500) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 172/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1479) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 173/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 461) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 141/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (ฝ่ายปกค (อ่าน 607) 22 ก.ย. 58
คำสั่งที่ 135/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกาียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ( (อ่าน 1095) 08 ก.ย. 58
คำสั่งที่ 133/2558 เรื่อง คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1130) 31 ส.ค. 58
คำสั่งที่ 132/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1302) 31 ส.ค. 58
คำสั่งที่ 105/2558 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2558 (ฝ่ายวิชาก (อ่าน 582) 02 ก.ค. 58
คำสั่งที่ 91/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (ฝ่ายปกคร (อ่าน 568) 30 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ ๘๖/๒๕๕๘ แต่งตั้งครูประจำชั้นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)(ฝ่ายปกครอง/S) (อ่าน 563) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 74/2558 แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานจัดการระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ฝ่ายปกครอง) (อ่าน 668) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 52/2558 แต่งตั้งครูประจำชั้นปีการศึกษา 2558 (ฝ่ายปกครอง) (อ่าน 3740) 29 มิ.ย. 58
คำสั่งที่ 64/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 665) 03 มิ.ย. 58
ที่ 63/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ลว.25 พ.ค.2558 (อ่าน 518) 27 พ.ค. 58