คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 119/2559 (อ่าน 354) 06 ก.ย. 59
แก้ไข คำสั่งที่ 114/2559 เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.1-ม.6 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 557) 30 ส.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ที่ 68 /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ำระดับชั้นและรองหัวหน้ำระดับชั้น (อ่าน 360) 29 ส.ค. 59
คำสั่งที่ 115 /2559 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (อ่าน 326) 24 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 523) 08 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 282) 03 ส.ค. 59
คำสั่งที่ 106/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “6 สัปดาห์ประชามติ” (อ่าน 496) 28 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 104/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ระดับชั้น ม.1 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 333) 27 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 54/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ฝ่ายวิชากา (อ่าน 370) 07 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 92/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (อ่าน 430) 01 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 93/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 634) 29 มิ.ย. 59
ตารางเวรประจำวัน ตารางเวรประจำอาคาร (อ่าน 1981) 21 มิ.ย. 59
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๙๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา ๒ (อ่าน 1437) 21 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 88/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวันเกียรติยศนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 382) 15 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 84/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดพานดอกไม้และพานธูปเทียน (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 388) 15 มิ.ย. 59
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๘๕ / ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 1497) 14 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 81/2559 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 713) 08 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ ๗๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 502) 08 มิ.ย. 59
คำสั่งกีฬาภายใน 59 (อ่าน 2465) 08 มิ.ย. 59
คณะกรรมการสี (อ่าน 416) 08 มิ.ย. 59
แก้ไขตารางสอบเพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.1 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 417) 07 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 78/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาฯ (ฝ่ายวิช (อ่าน 371) 07 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 76/2559 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินความรู้การพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 705) 06 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 71/2559 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1/2559 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 282) 03 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 67/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 806) 31 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 66/2559 เรื่อง แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์เป็นครูผู้สอนและครูประจำตัวนักเรียน (อ่าน 333) 30 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 53/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรของเรียน เ (อ่าน 310) 02 พ.ค. 59
คำสั่งที่ 27/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อร ม.1, ม.4 ปี' 59 (ฝ่ายวิชากา (อ่าน 656) 03 มี.ค. 59
คำสั่งที่ 19/2559 เรื่อง กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.1-6 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 470) 10 ก.พ. 59
คำสั่งที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ลูกพ่อขุนราม เก่ง กิจกรรมการเรียนรู้ เคียงคู่อาเซ (อ่าน 337) 19 ม.ค. 59
คำสั่งที่ 207/2558 เรื่องกำหนดการสอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 336) 21 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 175/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 9494) 01 ธ.ค. 58
คำสั่งที่ 176/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2258 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 2664) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 172/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1168) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 173/2558 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 351) 20 พ.ย. 58
คำสั่งที่ 141/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (ฝ่ายปกค (อ่าน 515) 22 ก.ย. 58
คำสั่งที่ 135/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกาียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ( (อ่าน 904) 08 ก.ย. 58
คำสั่งที่ 133/2558 เรื่อง คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 991) 31 ส.ค. 58
คำสั่งที่ 132/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2558 (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 1051) 31 ส.ค. 58
คำสั่งที่ 105/2558 เรื่อง กำหนดการสอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2558 (ฝ่ายวิชาก (อ่าน 468) 02 ก.ค. 58